Yingying Xu
  1. Hometown: Jiangxi
  2. Entry time: 2019
  3. Education: Master's degree
  4. Email: yyxu2020@sinano.ac.cn